NESPRÁVNY EMAIL ALEBO HESLO.
ZABUDLI STE HESLO?

OBCHODNÉ PODMIENKY

REGISTRÁCIOU DO NAŠEHO SYSTÉMU SÚHLASÍTE S NASLEDOVNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

Obchodné podmienky (ďalej len "OP") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán definovaných v bode 1. Obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa spravujú platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a EŮ.

1. Základné pojmy


1.1 Prevádzkovateľ
KdeJe Software s.r.o.
IČO: 36730947
DIČ: 2022316230
IČ DPH: SK2022316230
Sídlo: Sputniková 4, 821 02 Bratislava
Výpis z obchodného registra

1.2 Užívateľ
1.2.1 Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba využívajúca webhostingové služby, emailové služby alebo registráciu internetových domén poskytované Prevádzkovateľom.
1.2.2 Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba poskytujúca služby Prevádzkovateľa tretím stranám (Partner).

1.3 Zmluva
1.3.1 Zmluva o poskytovaní služieb je zmluva, na základe ktorej Užívateľ používa služby Prevádzkovateľa.

1.4 WebAdmin
1.4.1 Internetová aplikácia Prevádzkovateľa, ktorá je prístupná všetkým Užívateľom po registrácii prostredníctvom formulára umiestneného a voľne prístupného na internetovej stránke Prevádzkovateľa.

1.5 Internetová stránka Prevádzkovateľa
1.5.1 Internetová stránka umiestnená na doméne www.webhostingy.com.

2. Predmet zmluvy


2.1 Predmetom zmluvy je poskytovanie webhostingových služieb, emailových služieb, virtuálnych serverov a registrácie internetových domén Užívateľovi (ďalej len služby). Služby Užívateľovi zabezpečuje Prevádzkovateľ.

3. Vznik, trvanie a zánik zmluvy


3.1 Za vznik zmluvy sa považuje odoslanie vyplneného webového formulára označeného ako „Registrácia“ umiestneného a voľne prístupného na internetovej stránke Prevádzkovateľa.

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

3.3 Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou, jednostranným odstúpením od zmluvy alebo zánikom Prevádzkovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.

3.4 Ktorákoľvek zo strán zmluvy je oprávnená zmluvu vypovedať prostredníctvom autorizovanej požiadavky na podporu vo WebAdmine. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

3.5 Prevádzkovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť okamžite, ak Užívateľ závažne alebo opakovane porušuje túto zmluvu.

4. Spôsob objednania služieb


4.1 Jednotlivé služby je možné objednať prostredníctvom WebAdmina.

5. Platobné podmienky


5.1 Služby sú uhrádzané formou dobitia kreditu. Užívateľ si zvolí podľa vlastného uváženia sumu, ktorú chce používať ako kredit a túto uhradí Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ na túto sumu vystaví Užívateľovi daňový doklad (faktúru). Minimálna výška sumy pre dobitie kreditu je 10 EUR bez DPH.

5.2 Kredit slúži na uhrádzanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Kredit je nevratný okrem prípadu podľa bodu 5.3.

5.3 V prípade, že zmluva bola ukončená výpoveďou zo strany Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ je povinný nevyčerpaný kredit Užívateľovi vrátiť, ak o to Užívateľ požiada prostredníctvom autorizovanej požiadavky na podporu vo WebAdmine. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti vystaví Užívateľovi dobropis na nevyčerpanú sumu kreditu ku dňu ukončenia zmluvy.

5.4 Cena za služby “hosting” a “virtuálny server” je zúčtovávaná a vykazovaná na jednodňovej báze. Táto položka je následne odrátaná od celkovej sumy kreditu. Cena za ostatné služby je zúčtovaná a odrátaná z kreditu jednorázovo.

5.5 V prípade, že suma kreditu klesne pod hraničnú hodnotu, Prevádzkovateľ Užívateľa na túto skutočnosť upozorní správou vo WebAdminovi a emailovou notifikáciou. Za hraničnú hodnotu kreditu je považovaná suma 5 EUR.

5.6 Služby sú Užívateľovi poskytované len počas obdobia uhradeného Užívateľom. V prípade neuhradenia poskytovaných služieb na ďalšie obdobie (nedobitie kreditu v dostatočnej výške) Prevádzkovateľ dočasne Užívateľovi deaktivuje všetky poskytované služby až do znovudobitia kreditu. Uživateľ si môže vo WebAdminovi kedykoľvek skontrolovať obdobie, ktoré má pre jednotlivé služby uhradené.

5.7 V prípade nedobitia kreditu do 7 kalendárnych dní od deaktivácie služieb podľa bodu 5.6 Prevádzkovateľ zruší všetky služby, dáta a kontá Užívateľa. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za straty Užívateľa spôsobené zrušením služieb u Prevádzkovateľa.

5.8 Všetky ceny za služby sú uvedené na internetovej stránke Prevádzkovateľa.

6. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa


6.1 Prevádzkovateľ bude poskytovať objednané služby Užívateľovi po dobu platnosti tejto zmluvy v požadovanej kvalite.

6.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku služieb v prípade renovácie a údržby svojich serverov a softwarového vybavenia na týchto serveroch.

6.3 V prípade výpadku alebo poruchy serverov je Prevádzkovateľ povinný odstrániť nefunkčnosť v čo najkratšom možnom čase.

6.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené tretími stranami (napr. firmou poskytujúcou internetové pripojenie pre servre Prevádzkovateľa, výpadky internetového pripojenia na strane Užívateľa, a pod.) a výpadkami spôsobené zásahom vyššej moci (zemetrasenie, živelná pohroma, požiar, a pod.).

6.5 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za obsah stránok a emailovej komunikácie Užívateľa. Za obsah stránok Užívateľ v plnej miere zodpovedá sám a to bez ohľadu na to, či je vlastníkom internetovej domény Užívateľ alebo Prevádzkovateľ.

6.6 Prevádzkovateľ neposkytuje priestor na svojich serveroch pre stránky nasledovného charakteru: warezové stránky a stránky na sťahovanie softvéru, hudby a filmov, hier, erotické stránky, porno stránky, chatové stránky, stránky, ktorých obsah akýmkoľvek spôsobom porušuje dobré mravy alebo platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskej únie.

6.7 V prípade, že Užívateľ bude mať pod svojou doménou umiestnené stránky uvedené v bode 6.6, je Prevádzkovateľ oprávnený bez upozornenia stiahnuť takýto obsah so svojich serverov.

7. Práva a povinnosti Užívateľa


7.1 Užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi zmenu emailovej adresy, kontaktných a fakturačných údajov prostredníctvom WebAdmina.

7.2 Zmena kontaktných údajov vo WebAdmine neznamená aj zmenu v centrálnom registri príslušnej TLD domény. V prípade, že Užívateľ požaduje zmenu aj v centrálnom registri príslušnej TLD domény, je povinný túto zmenu oznámiť Prevádzkovateľovi prostredníctvom formuláru (požiadavky na podporu) vo WebAdminovi. Prevádzkovateľ je povinný na základe tohto oznámenia zmeny v centrálnom registri príslušnej TLD domény vykonať.

7.3 Užívateľ má zakázané rozposielanie nevyžiadanej pošty (spam) cez servery Prevádzkovateľa.

7.4 Užívateľ sa zaväzuje, že cez servery Prevádzkovateľa nebude neoprávnene prenikať do sietí alebo systémov tretích strán.

7.5 V prípade porušenia akéhokoľvek platného právneho predpisu Slovenskej republike alebo Európskej únie nesie všetku právnu zodpovednosť súvisiacu s obsahom domény Užívateľ.

7.6 Diskový priestor poskytovaný Užívateľovi na stránky a databázy je poskytovaný výlučne pre účely internetovej stránky. Užívateľovi je prísne zakázané kopírovať na server obsah, ktorý priamo nesúvisí s obsahom stránky (napr. filmy, hudba, hry, fotky, zálohy PC a pod.).

8. Registrácia a predlžovanie internetových domén


8.1 Prevádzkovateľ zabezpečuje pre Užívateľa registráciu a predlžovanie internetových domén v centrálnom registri príslušnej TLD domény.

8.2 Registrácia a predlžovanie internetových domén sa riadia výlučne pravidlami, ktoré sú určené príslušným centrálnym registrom konkrétnej TLD domény (SK-NIC, EURid, NIC CZ, ICANN a iné.)

8.3 Užívateľ je zodpovedný za aktuálnosť svojich údajov v príslušnom centrálnom registri domén. V prípade zmeny kontaktných údajov (najmä zmenu emailovej adresy) je Užívateľ povinný túto zmenu urobiť aj v centrálnom registri príslušnej domény prostredníctvom Prevádzkovateľa. Zmena kontaktných údajov vo WebAdminovi neznamená zmenu v centrálnom registri príslušnej TLD domény.

9. Fair Use Policy (FUP)


9.1 FUP je politika férového využívania služieb a zabezpečuje rovnomerné využívanie kapacity serverov pre všetkých Užívateľov tak, aby sa zamedzilo zhoršeniu kvality služby jedného Užívateľa v prospech druhých. Služby, ktoré sú poskytované neobmedzene sú preto poskytované neobmedzene, len ak neprekračujú Fair Use Policy.

9.2 Za prekročenie FUP sa považuje najmä:
a) prevádzkovanie subdomén, ktoré nesúvisia s doménou zákazníka (napr. hostovanie iných internetových stránok tretej strany pod subdoménou a pod.),
b) prevádzkovanie emailových schránok ktoré, nesúvisia a nie sú používané Užívateľom (napr. veľké množstvo schránok pre iných zákazníkov, verejný mail server a pod.),
c) také konanie Užívateľa, ktoré by ohrozovalo bezproblémový chod technických zariadení prevádzkovateľa (serverov, sieťových prvkoch a pod.).

9.3 V prípade porušenia FUP bude Prevádzkovateľ kontaktovať Užívateľa za účelom vyriešenia porušovania FUP. V prípade, že Užívateľ porušovaniu FUP nezamedzí, môže Prevádzkovateľ pozastaviť predmetnú hostingovú službu. Po 30-tich kalendárnych dňoch od pozastavenia služby môže Prevádzkovateľ službu definitívne zrušiť.

9.4 V prípade, že internetová stránka Užívateľa svojou prevádzkou spôsobuje nedostupnosť celého serveru, na ktorom je umiestnená, môže byť prevádzka predmetnej stránky Užívateľa dočasne obmedzená Prevádzkovateľom.