NESPRÁVNÝ EMAIL NEBO HESLO.
ZAPOMĚLI JSTE HESLO?

OBCHODNÍ PODMÍNKY

REGISTRACÍ DO NAŠEHO SYSTÉMU SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.

Obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran definovaných v bodě 1. Obchodní podmínky, jakož i práva a povinnosti vzniklé na jejich základě nebo v souvislosti s nimi, se řídí platným právním řádem Slovenské republiky a EÚ.

1. Základní pojmy


1.1 Provozovatel
KdeJe Software s.r.o.
IČO: 36730947
DIČ: 2022316230
IČ DPH: SK2022316230
Sídlo: Sputniková 4, 821 02 Bratislava, Slovakia, EU
Výpis z obchodního rejstříku

1.2 Užívatel
1.2.1 Jakákoli fyzická nebo právnická osoba používající webhostingové služby, e mailové služby nebo registraci internetových domén poskytované Provozovatelem.
1.2.2 Jakákoli fyzická nebo právnická osoba poskytující služby Provozovatele třetím stranám (Partner).

1.3 Smlouva
1.3.1 Smlouva o poskytování služeb je smlouva, na jejímž základě Uživatel používá služby Provozovatele.

1.4 WebAdmin
1.4.1 Internetová aplikace Provozovatele, která je přístupná všem Uživatelům po registraci prostřednictvím formuláře umístěného a volně přístupného na internetových stránkách Provozovatele.

1.5 Internetová stránka Provozovatele
1.5.1 Internetová stránka umístěna na doméně www.webhostingy.com.

2. Předmět smlouvy


2.1 Předmětem smlouvy je poskytování webhostingových služeb, emailových služeb, virtuálních serveru a registrace internetových domén uživateli (dále jen služby). Služby Uživateli zabezpečuje Provozovatel.

3. Vznik, trvání a zánik smlouvy


3.1 Za vznik smlouvy se považuje odeslání vyplněného webového formuláře označeného jako "Registrace" umístěného a volně přístupného na internetových stránkách Provozovatele.

3.2 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany výslovně nedohodly jinak.

3.3 Smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí, jednostranným odstoupením od smlouvy nebo zánikem Provozovatele nebo Uživatele bez právního nástupce.

3.4 Kterákoliv ze stran smlouvy je oprávněna smlouvu vypovědět prostřednictvím autorizované požadavky na podporu ve WebAdmine. Výpovědní doba je 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

3.5 Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě, pokud Uživatel závažně nebo opakovaně porušuje tuto smlouvu.

4. Způsob objednání služeb


4.1 Jednotlivé služby je možné objednat prostřednictvím WebAdminu.

5. Platební podmínky


5.1 Služby jsou hrazeny formou dobití kreditu. Uživatel si zvolí podle vlastního uvážení částku, kterou chce používat jako kredit a tuto uhradí Provozovateli. Provozovatel na tuto částku vystaví Uživateli daňový doklad (fakturu). Minimální částka pro dobití kreditu je 200 Kč bez DPH.

5.2 Kredit slouží k úhradě služeb poskytovaných Provozovatelem. Kredit je nevratný kromě případu podle bodu 5.3.

5.3 V případě, že smlouva byla ukončena výpovědí ze strany Provozovatele, Provozovatel je povinen nevyčerpaný kredit uživateli vrátit, pokud o to Uživatel požádá prostřednictvím autorizovaného požadavku na podporu ve WebAdminu. Provozovatel v této souvislosti vystaví uživateli dobropis na nevyčerpanou částku kreditu ke dni ukončení smlouvy.

5.4 Cena za služby "hosting" a "virtuální server" je zúčtována a vykazována na jednodenní bázi. Tato položka je následně odečtena od celkové částky kreditu. Cena za ostatní služby je zúčtována a odečtena z kreditu jednorázově.

5.5 V případě, že částka kreditu klesne pod mezní hodnotu, Provozovatel Uživatele na tuto skutečnost upozorní zprávou ve Webadmin a emailovou notifikací. Za hraniční hodnotu kreditu je považována částka 100 Kč.

5.6 Služby jsou uživateli poskytovány pouze během období uhrazeného Uživatelem. V případě neuhrazení poskytovaných služeb na další období (nedobitné kreditu v dostatečné výšce) Provozovatel dočasně Uživateli deaktivuje všechny poskytované služby až do znovudobití kreditu. Uživatel si může ve WebAdminu kdykoliv zkontrolovat období, které má pro jednotlivé služby uhrazeny.

5.7 V případě nedobitní kreditu do 7 kalendářních dnů od deaktivace služeb podle bodu 5.6 Provozovatel zruší všechny služby, data a účty Uživatele. Provozovatel nenese zodpovědnost za ztráty Uživatele způsobené zrušením služeb u Provozovatele.

5.8 Všechny ceny za služby jsou uvedeny na internetové stránce Provozovatele.

6. Práva a povinnosti Provozovatele


6.1 Provozovatel bude poskytovat objednané služby uživateli po dobu platnosti této smlouvy v požadované kvalitě.

6.2 Provozovatel si vyhrazuje právo na dočasnou odstávku služeb v případě renovace a údržby svých serverů a softwarového vybavení na těchto serverech.

6.3 V případě výpadku nebo poruchy serverů je provozovatel povinen odstranit nefunkčnost v co nejkratším možném čase.

6.4 Provozovatel neodpovídá za výpadky způsobené třetími stranami (např. firmou poskytující internetové připojení pro servery Provozovatele, výpadky internetového připojení na straně Uživatele, apod.) a výpadky způsobené zásahem vyšší moci (zemětřesení, živelná pohroma, požár, apod.).

6.5 Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za obsah stránek a emailové komunikace Uživatele. Za obsah stránek Uživatel plně odpovídá sám a to bez ohledu na to, zda je vlastníkem internetové domény Uživatel nebo Provozovatel.

6.6 Provozovatel neposkytuje prostor na svých serverech pro stránky následujícího charakteru: warezové stránky a stránky na stahování softwaru, hudby a filmů, her, erotické stránky, porno stránky, chatové stránky, stránky, jejichž obsah jakýmkoliv způsobem porušuje dobré mravy nebo platné právní předpisy Evropské unie.

6.7 V případě, že Uživatel bude mít pod svou doménou umístěny stránky uvedené v bodě 6.6, je Provozovatel oprávněn bez upozornění stáhnout takový obsah se svých serverů.

7. Práva a povinnosti Uživatele


7.1 Uživatel je povinen neprodleně oznámit Provozovateli změnu emailové adresy, kontaktních a fakturačních údajů prostřednictvím WebAdmina.

7.2 Změna kontaktních údajů ve WebAdminu neznamená i změnu v centrálním registru příslušné TLD domény. V případě, že Uživatel požaduje změnu i v centrálním registru příslušné TLD domény, je povinen tuto změnu oznámit Provozovateli prostřednictvím formuláře (požadavky na podporu) ve WebAdminu. Provozovatel je povinen na základě tohoto oznámení změny v centrálním registru příslušné TLD domény provést.

7.3 Uživatel má zakázáno posílání nevyžádané pošty (spam) přes servry Provozovatele.

7.4 Uživatel se zavazuje, že přes server Provozovatele nebude neoprávněně pronikat do sítí nebo systémů třetích stran.

7.5 V případě porušení jakéhokoliv platného právního předpisu České republice nebo Evropské unie nese veškerou právní odpovědnost související s obsahem domény Uživatel.

7.6 Diskový prostor poskytovaný uživateli na stránky a databáze je poskytovaný výlučně pro účely internetové stránky. Uživateli je přísně zakázáno kopírovat na server obsah, který přímo nesouvisí s obsahem stránky (např. filmy, hudba, hry, fotky, zálohy PC apod.).

8. Registrace a prodlužování internetových domén


8.1 Provozovatel zajišťuje pro Uživatele registraci a prodlužování internetových domén v centrálním registru příslušné TLD domény.

8.2 Registrace a prodlužování internetových domén se řídí výlučně pravidly, které jsou určeny příslušným centrálním registrem konkrétní TLD domény (NIC CZ, EURid, SK-NIC, ICANN a jiné.)

8.3 Uživatel je zodpovědný za aktuálnost svých údajů v příslušném centrálním registru domén. V případě změny kontaktních údajů (zejména změnu emailové adresy) je Uživatel povinen tuto změnu udělat i v centrálním registru příslušné domény prostřednictvím Provozovatele. Změna kontaktních údajů ve WebAdmin neznamená změnu v centrálním registru příslušné TLD domény.

9. Fair Use Policy (FUP)


9.1 FUP je politika férového používání služeb a zabezpečuje rovnoměrné využití kapacity serverů pro všechny Uživatelů tak, aby se zamezilo zhoršení kvality služby jednoho Uživatele ve prospěch druhých. Služby, které jsou poskytovány neomezeně jsou proto poskytovány neomezeně, pouze pokud nepřekračují Fair Use Policy.

9.2 Za překročení FUP se považuje zejména:
a) provozování subdomén, které nesouvisejí s doménou zákazníka (např. hostování jiných internetových stránek třetí strany pod subdoménou a pod.),
b) provozování emailových schránek které, nesouvisejí a nejsou používány Uživatelem (např. velké množství schránek pro jiné zákazníky, veřejný mail server a pod.),
c) takové jednání Uživatele, které by ohrožovalo bezproblémový chod technických zařízení provozovatele (serverů, síťových prvků apod.).

9.3 V případě porušení FUP bude Provozovatel kontaktovat Uživatele za účelem vyřešení porušování FUP. V případě, že Uživatel porušování FUP nezamezí, může Provozovatel pozastavit předmětnou hostingovou službu. Po 30-ti kalendářních dnech od pozastavení služby může Provozovatel službu definitivně zrušit.

9.4 V případě, že internetová stránka Uživatele svým provozem způsobuje nedostupnost celého serveru, na kterém je umístěna, může být provoz předmětné stránky Uživatele dočasně omezen Provozovatelem.